Karta pobytu

Czym jest i jak złożyć wniosek o kartę pobytu?

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat procedury wydawania karty pobytu, które pomogą zrozumieć nie tylko kroki, które należy podjąć w celu uzyskania karty, ale również jakie dokumenty są potrzebne do jej wydania.

Karta pobytu to dokument, który otrzymasz po uzyskaniu zezwolenia na pobyt. Karta pobytu w okresie ważności potwierdza Twoją tożsamość podczas pobytu w Polsce oraz uprawnia wraz z ważnym paszportem do wielokrotnego przekraczania granicy Polski. Wydawana jest po uiszczeniu opłaty i złożeniu potwierdzenia zameldowania lub oświadczenia o jej wydruku bez danych o adresie.

Karta pobytu potwierdza posiadanie przez cudzoziemca (obywatela państwa trzeciego) prawa do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie różnych tytułów pobytowych. Zależnie od typu zezwolenia, karta może być wydana na okres do 10 lat, obejmując zezwolenia na pobyt czasowy (od 3 miesięcy do 3 lat), stały (do 10 lat), rezydenta długoterminowego UE (do 5 lat) oraz pobyt ze względów humanitarnych (do 2 lat). Karta pobytu jest również wydawana cudzoziemcom w Polsce, którzy uzyskali status uchodźcy (ważność 3 lata) lub ochronę uzupełniającą (ważność 2 lata).

Kto może ubiegać się o kartę pobytu?

Każdy cudzoziemiec może ubiegać się o kartę pobytu tymczasowego, jeśli jego zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące jest uzasadnione, m.in. z powodów takich jak wykonywanie pracy, podjęcie nauki w szkole wyższej, połączenie z rodziną lub prowadzenie działalności gospodarczej. Wniosek o wydanie karty pobytu możesz złożyć w określonych sytuacjach, na przykład, gdy otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy, w dniu składania wniosku o to zezwolenie przebywałeś poza granicami Polski, jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta, lub otrzymałeś zezwolenie na pracę w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub mobilności długoterminowej. W przypadku posiadania zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wniosek o nową kartę pobytu należy złożyć, gdy obecna karta traci ważność, co najmniej 30 dni przed jej upływem.

Jak złożyć wniosek o kartę pobytu?

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wnioski o wydanie karty pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu małoletnich cudzoziemców wnioski mogą składać rodzice lub opiekunowie ustanowieni przez sąd, lub jedno z rodziców lub jeden z opiekunów. Jeśli małoletni składający wniosek ukończył 6 lat, jego obecność podczas składania wniosku jest wymagana.

Dzięki portalowi do obsługi cudzoziemców (www.mos.cudzoziemcy.gov.pl) obcokrajowcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?
Dokumenty do karty czasowego pobytu różnią się ze względu na miejsce składania wniosku oraz cel pobytu cudzoziemca. Obcokrajowcy ubiegający się o kartę pobytu powinni dostarczyć dokumenty podstawowe:
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - na formularzu właściwym dla celu pobytu
  • cztery aktualne fotografie zgodne z wymogami
  • kserokopie wszystkich zapisanych stron w dokumencie podróży oraz oryginał do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
  • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
W zależności od celu pobytu w Polsce, wymagane są dodatkowe dokumenty, które cudzoziemiec musi dołączyć do wniosku o kartę pobytu. Dla osób starających się o kartę pobytu z dostępem do rynku pracy, niezbędne będzie dostarczenie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy lub dokumentu potwierdzającego zwolnienie z tego obowiązku, dowód posiadania stabilnego źródła dochodu oraz miejsca zamieszkania. Z kolei studenci, ubiegający się o kartę pobytu, muszą dołączyć zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię, dowód opłacenia czesnego, umowę najmu mieszkania lub dokumentu potwierdzającego przyjęcie do akademika.
Ile czasu czeka się na wydanie karty pobytu?

Karta pobytu jest wydawana w ciągu 30 dni od momentu złożenia pełnej dokumentacji. Jeśli będzie potrzeba przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, cudzoziemiec zostanie poinformowany pisemnie o planowanym terminie wydania dokumentu oraz o przyczynach ewentualnych opóźnień.

Ubezpieczenie zdrowotne – warunek konieczny do uzyskania karty pobytu w Polsce

Aby uzyskać kartę pobytu w Polsce, cudzoziemiec musi wykazać się ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski. Ubezpieczenie to może być realizowane zarówno w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), jak i przez prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Składka na prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest zazwyczaj znacznie niższa w porównaniu do NFZ (700 zł/miesiąc).

Pamiętaj, że polisa musi obejmować koszty leczenia na terytorium Polski (tzn. że możesz korzystać z pomocy lekarza zarówno w przychodni jak i szpitalu). Uwaga, samo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia.

Każdy wariant ubezpieczenia oferowany przez VISA INSURANCE spełnia wszystkie wymagania prawne i jest akceptowany przez urzędy wojewódzkie przy składaniu wniosku do karty pobytu

Kup ubezpieczenie do karty pobytu

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu! Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tak szybko jak to możliwe!

Wyślij wiadomość