Wiza krajowa (typu D)

Czym jest i jak złożyć wniosek o wizę krajową (typu D)?

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące procesu ubiegania się o wizę krajową typu D. Przekazane wskazówki pomogą Ci zrozumieć kolejne etapy procedury oraz jakie dokumenty są wymagane do jej uzyskania.

Wiza krajowa (typu D), wydawana z reguły na dłuższe pobyty (np. studia, praca sezonowa), umożliwia wjazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwala na ciągły pobyt lub serię kolejnych pobytów, które łącznie przekraczają 90 dni lecz nie przekraczają jednego roku, w okresie obowiązywania wizy. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej jest ustalany odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca - jeśli cel wskazany przez obcokrajowca sugeruje pobyt w Polsce krótszy niż rok, wówczas okres pobytu przyznany na podstawie wizy również będzie odpowiednio krótszy.

Jakie są cele wydania wizy i jaką mają numerację?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 592) określa cele wydania wizy krajowej typu D oraz przypisaną tym celom numerację, która znajduje się również na dokumencie wizy. Rozporządzenie określa następujące cele wydania wizy:

 • 01 - w celu turystycznym
 • 02 - w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół
 • 03 - w celu udziału w imprezach sportowych
 • 04 - w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • 05 - w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy
 • 06 - w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • 07 - w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności
 • 08 - w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej
 • 09 - w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia
 • 10 - w celu szkolenia zawodowego
 • 11 - w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy
 • 12 - w celu dydaktycznym
 • 13 - w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
 • 14 - w celu leczenia
 • 15 - w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim
 • 16 - w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu
 • 17 - w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta
 • 18 - w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka
 • 19 - w celu repatriacji
 • 20 - w celu korzystania z ochrony czasowej
 • 21 - w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe
 • 22 - w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin
 • 23 - w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24 ustawy

Kto wydaje wizę krajową typu D?

Wizy krajowe wydawane są przez polskiego konsula poza terytorium Polski, w okręgu konsularnym obejmujmującym miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca ubiegającego się o wizę. Pełne informacje o procedurze wizowej uzyskuje się w polskim konsulacie lub placówce dyplomatycznej, w której składany jest wniosek wizowy. Generalnie wniosek o wydanie wizy krajowej należy złożyć na specjalnym formularzu wraz z odpowiednimi dokumentami.

Ile wynosi opłata wizowa? Ile czasu trwa wydanie wizy krajowej typu D?

Standardowa opłata wizowa to 80€, z zastrzeżeniem, że zwolnieni z opłaty wizowej są obywatele Białorusi oraz Ukrainy. Czas oczekiwania na wizę krajową typu D wynosi zazwyczaj około 15 dni, licząc od momentu wizyty w konsulacie - ustawowo czas ten wynosi do 14 dni i może być w niektórych przypadkach przedłużony do 30 lub 60 dni.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania wizy krajowej?
Poza złożeniem wniosku o wizę krajową oraz fotofrafii, konieczne jest przedstawienie ważnego dokumentu podroży, który spełnia następujące kryteria:
 • jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą aplikuje cudzoziemiec
 • zawiera przynajmniej dwie wolne strony
 • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat
Dodatkowo składając wniosek o wizę krajowej obcokrajowiec przedstawia dokumenty potwierdzające:
 • cel i warunki planowanego pobytu
 • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu w Polsce oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego
 • wiarygodność twoich deklaracji o zamiarze opuszczenia terytorium Polski przed upływem terminu ważności wizy
 • inne okoliczności podane we wniosku
Odmowa wydania wizy

Konsul może odmówić cudzoziemcowi wydania wizy między innymi, np. gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży, nie jest w stanie przedstawić celu i warunków planowanego pobytu, gdy zachodzi obawa, że wjazd i pobyt cudzoziemca mogłyby spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa, porządku państwa lub naruszałyby interes Polski, jeśli obcokrajowiec w postępowaniu o wydanie wizy zeznał nieprawdę, zataił istotne informacje lub też nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, nie posiada wystarczających środków utrzymania na okres pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na przejazd do innego państwa niż państwo pochodzenia lub zamieszkania.

Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula (nie ma natomiast możliwości odwołania się do wyższej instancji). Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał.

Ubezpieczenie zdrowotne - niezbędne przy ubieganiu się o wizę krajową typu D do Polski

Podróżne ubezpieczenie medyczne wymagane przez ambasady i konsulaty przy wydawania wizy typu D do Polski musi:

 • potwierdzać odpowiedzialność ubezpieczyciela na kwotę ubezpieczenia min. 30 tys. EUR,
 • być ważne przez cały okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP,
 • pokrywać wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu cudzoziemca w Polsce w przypadku koniecznej podróży powrotnej z powodów medycznych (repatriacja) lub potrzebnej pilnej pomocy medycznej, nagłego leczenia szpitalnego, śmierci.
Wymagane jest, żeby ubezpieczenie potwierdzało, że ubezpieczyciel:
 • pokryje koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych cudzoziemcowi bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego tych świadczeń lub na podstawie wystawionego rachunku,
 • zapewni całodobową usługę centrum alarmowego, które przyjmuje zgłoszenia zdarzeń.
Każdy wariant ubezpieczenia oferowany przez VISA INSURANCE spełnia wszystkie wymagania prawne i jest akceptowany przez ambasady i konsulaty przy składaniu wniosku o wizę krajową typu D do Polski.

Kup ubezpieczenie do wizy krajowej (D)

Pytania?

Zapraszamy do kontaktu! Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tak szybko jak to możliwe!

Wyślij wiadomość